CHP ANKARA B†Y†KŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

MANSUR YAVAŞÕIN SE‚İM KOORDİNASYON MERKEZİÕNDE

D†ZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI

( 10 Nisan 2014 )

 

 

Saygõdeğer Basõn Mensuplarõ,

 

Bilindiği Ÿzere YŸksek Seim Kurulu, tarihin en şaibeli yerel seimine ev sahipliği yapan Ankara ve TŸrkiye kamuouyunun beklentisinin aksine karar vererek, seimlerin yenilenmesi talebimizi reddetmiştir. 30 Mart gŸnŸ milli iradeye vurulan lekenin temizlenme Ÿmidini boşa õkarmõştõr.

Eldeki somut delillere rağmen YŸksek Seim KuruluÕnun kararõ ne yazõk ki, hukuk” olmaktan ziyade siyasi bir karar olarak algõlanmõştõr. Bu yšnŸyle YSK kararõ, seimin başladõğõ andan itibaren milleti iradesine gšlge dŸşŸren sŸrecin son halkasõ niteliğinde kendini gšstermiştir. Seimin adaletsiz yapõldõğõnõ dŸşŸnen, seimlerde hilenin egemen olduğuna inanan ve tatmin edilmeye bekleyen vicdanlar maalesef bir kere daha kanatõlmõştõr.

Bu seimler ne ilkti, ne de son. Bizim mŸcadelemiz, sadece bir belediye başkanlõğõ mŸcadelesi olmaktan õkmõş, bu ve bundan sonraki seimlerde adaletin ve milli iradenin tam tecelli ettiği, hilelerin olmadõğõ, hukukun geerli olduğu ve insanlarõn seme hakkõna gšlgenin dŸşŸrŸlmediği bir demokrasi mŸcadelesine dšnŸşmŸştŸr. ‚ŸnkŸ ancak ŌŸŸncŸ dŸnyaÕ Ÿlkelerinde gšrŸlebilecek antidemokratik sandõk dŸzeni Ÿlkemize yakõşmamaktadõr.

Bu amala milli iradenin sandõğa yansõmasõndan korkanlarõn, başvurduklarõ kirli siyaset ve hile yšntemleriyle mŸcadele etmek, sadece adaylõğõmõzõn değil, devlete saygõmõzõn ve gerek hukuk dŸzenine olan šzlemimizin bir gereğidir. Seim akşamõndan itibaren vatandaşlarõmõz oy toplama merkezlerinin šnŸnde nasõl bŸyŸk bir fedakarlõk ve bilinle oylarõna sahip õkma kararlõlõğõ gšstermişlerse, bize de dŸşen bu irade sahiplerinin yanõnda yer alarak, demokrasiye ve hukuka omuz vermekti.

BugŸne kadar yasal yollarõ takip ederek bunu yaptõk ve yapmaya da devam edeceğiz.  Ayrõmcõ ve štekileştirici siyasete karşõ, birleştirici siyaset anlayõşõna duyulan šzlem ve halkõmõzda oluşan duyarlõlõk, bundan sonraki mŸcadelemiz iin bize Ÿmit vermiş, yol gšstermiştir. Soğuk savaştan kalma klişelerle, insanlarõmõzõ kutuplaştõrarak kendilerine haksõz siyaset alanlarõ amak isteyenlerin bu kokuşmuş yšntemden vazgemiyor olmalarõ bizim inancõmõzõ sarsmaya yetmeyecektir.

‚ŸnkŸ biliyor ve inanõyoruz ki, TŸrkiye bu dŸşmanlaştõrõcõ siyasetten yorulmuş, zaman kaybetmiş, sõkõlmõştõr. Artõk devletimizin ve milletimizin ihtiyacõ ideolojik kalõplardan ve kimlik siyasetinden sõyrõlmaktõr, birliktir, beraberliktir, kardeşliktir, hep birlikte ortak geleceğe doğru dev adõmlar atmaktõr. Artõk Ÿzerine titrememiz gereken, hõrslarõmõz, šnyargõlarõmõz, taassuplarõmõz değil, bir arada yaşama duygumuz, demokrasimiz, hukukumuz ve vatanõmõz olmalõdõr.

Bu arada YSKÕnõn kararõ belli olduktan sonra yine kişilik değiştiren Melih GškekÕle ilgili bazõ kanaatlerimi paylaşmak istiyorum. Ben Ankaralõlarla birlikte, namusumla, haysiyetimle, onurumla mŸcadele ettim. Ne televizyonlarda ağlaya ağlaya oy istedim, ne de insanlarõ aldattõm. Geici makamlar iin bin bir kõlõğa girmedim, sorulduğunda Ōneysem oyumÕ dedim.

TŸrkiye, bir tŸrlŸ doyulmayan koltuk uğruna dškŸlen o ağlama sahnelerini unutmayacaktõr. Bu Ÿlkenin hibir acõsõnda ağladõğõna şahit olunmayan GškekÕin koltuğa tutunmak iin gšzyaşlarõndan medet ummasõ bir Ōutan fotoğrafõÕ olarak hafõzalara kazõnmõştõr.

 AllahÕa şŸkŸrler olsun ki, AnkaraÕnõn siyaset tarihine o ezik sahnelerle değil, samimi duruşumla getiğimi dŸşŸnŸyorum. Şundan eminim, eğer YSK seimin yenilenmesine karar verseydi, Melih Gškek, şimdiki gibi şõmarõklõk yapmak yerine, yine kanal kanal gezip oy uğruna ağlama tiyatrosuna başlamõştõ. Şimdi dilinde Ōparaleli de, MHPÕyi de, yedi dŸveli  de yendimÕ şeklindeki bšbŸrlenme  yerine ŌŸlkŸcŸ kardeşlerimÕ, Ōcemaatin temiz insanlarõÕ, Ōsaadet partili dostlarõmÕ edebiyatõ vardõ.

†zgŸnŸm, ama bu ŸzgŸnlŸğŸmŸn esas sebebi belediye başkanlõğõmõn şaibeli biimde elimizden alõnmasõ değil, Ankaralõlarõn bu birden ok yŸzlŸ siyaset karakterine beş sene daha katlanmasõna yol verilmesidir.

Ben sahte gšzyaşlarõyla değil, alõn teriyle mŸcadele ettim. Hizmette ŌtehditÕ yerine ŌadaletÕi gŸndeme getirdim. Kirli siyasete ve ayrõmcõlõğa karşõ, birliği, bŸtŸnlŸğŸ, kucaklayõcõlõğõ tercih ettim. Etrafõmda ne haramla şişmiş rantiyeciler, ne imara, ne de imana fesat karõştõranlar vardõ. AnkaraÕnõn temiz vicdanlõ insanlarõyla yŸrŸdŸm. Derin odaklar ve mafyanõn omuz vermesiyle değil, štekileştirici anlayõştan bõkmõş Ankaralõlarõn dualarõyla hareket ettim.

BugŸn klasik kimliğine bŸrŸnerek, beni bilek gŸreşine davet eden GškekÕe sesleniyorum:  kazanmak iin BaşbakanÕõn arkasõna korku ve panik iinde saklanmana neden olan irade, her partiden oluşan Ankaralõlarõn gšnŸllŸ koalisyonuydu. Sen šnce Ankaralõlarõn yarõdan fazlasõ iin neden bir Ōnefret objesiÕne dšnŸştŸğŸnŸ anlamaya alõş ve BaşbakanÕõn arkasõna saklanarak ateş etmeyi bõrak, kendine bak.

Kamuoyu senin Başbakan hakkõndaki gerek dŸşŸncelerini, BaşbakanÕõn da senin hakkõndaki gerek dŸşŸncelerini biliyor. Kazanmak iin girilen bu maskeli balo kimileri iin alõşkanlõğa dšnmŸş olsa da, birilerinin bu Ÿlkede ilkeyi ve dŸrŸstlŸğŸ elden bõrakmadan siyaset yapmasõnõ mecburi kõlmaktadõr. Bu yolda sonu ne olursa olsun ŌEmrolunduğu gibi dosdoğruÕ yŸrŸmek hem kendime hem de Ÿlkeme borcumdur.

 

Değerli arkadaşlar,

Hangi bedeli šdemek gerekirse gereksin, harama karşõ helalin yanõnda, antidemokrasiye karşõ demokrasinin yanõnda, zalime karşõ mazlumun yanõnda yer alacağõm. Değişik toplumsal kesimlere seim zamanlarõ Ōmevsimlik goygoyculukÕ yapmayõ meslek haline getiren Melih Gškek gibilerden bunu anlamalarõnõ ve buna saygõ duymalarõnõ beklemiyorum. ‚ŸnkŸ adaletsizlikten beslenenler, hileyi yol olarak benimseyenler, kul hakkõna burun kõvõranlar, bunu idrak edemezler.

Halkõmõzõn temiz vicdanõndaki makamõ, şaibe kokan her koltuğa tercih eden birisi olarak şunu ifade etmek isterim ki, YSK kararõyla kaybettiğimiz sadece bir etaptõr. Bu yola õkarken uzun soluklu bir mŸcadeleye başladõğõmõzõn bilincindeydik. Her tŸrlŸ haksõzlõğa ve adaletsizliğe, ayrõmcõlõğa ve cepheci siyasete karşõ, hukukun ŸstŸnlŸğŸ h‰kim olana dek sŸrecek mŸcadele kararlõlõğõmõzda en kŸŸk bir tereddŸt sšz konusu değildir.

Gškek gibi Ōdoğal hayat alanõÕ gerilimler ve štekiler oluşturmak olan siyaseti tŸrŸ birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin en bŸyŸk dŸşmanõdõr. Bu siyaset anlayõşõ tasfiye edilmeden, kardeşliğimizin ve birliğimizin kalõcõ hale getirilmesi mŸmkŸn değildir. Bu anlayõş hakim olduğu sŸrece kaybeden Ÿlkemiz olacaktõr. Toplumsal huzur ve bir arada yaşama duygusu iin tehdit niteliği taşõyan bu ayrõmcõ ve štekileştirici kafayla mŸcadele benim šnceliğimdir ve šnceliğim olmaya devam edecektir.

 

M†H†RS†Z TUTANAKLAR GE‚ERLİ KABUL EDİLMİŞTİR

 YŸksek Seim Kurulu, AnkaraÕda yaklaşõk 3.000 sandõkta kullanõlan oylarõn kayõt altõna alõndõğõ ŅSandõk Sonu TutanaklarõÓnõn resm” mŸhŸrle mŸhŸrlenmediği iin geersiz sayõlmasõ gerektiği yšnŸndeki itirazõmõzõ  reddetmiştir (Dilekemizin 2. Maddesi). YSK, bu kararõna gereke olarak; Tutanaklarda bulunmasõ zorunlu olan Ņresmi mŸhrŸnÓ olmamasõnõn kanunda aõka bir geersizlik yaptõrõmõna bağlanmamõş olduğu gšstermiştir. Kanunun šngšrdŸğŸ bir zorunlu şekil şartõnõn (resm” mŸhŸr) eksikliği durumunda ne yapõlacağõnõn yine aynõ kanunda aõka dŸzenlenmemiş olmasõ, o mŸhrŸn basõlmamasõnõn hibir yaptõrõmõnõn veya hukuki sonucunun olmayacağõ anlamõna gelmektedir? Eğer šyleyse, bir sonraki seimde YSK zahmete girip para harcamasõn ve 12234 adet mŸhrŸ tek tek bastõrõp sandõk kurullarõna dağõtmasõn!! ‚ŸnkŸ bu kararla birlikte; kanun aõka ŅmŸhŸr gerekirÓ derken; YSK Ņtutanakta mŸhŸr olsa da olur olmasa da olurÓ demiş olmaktadõr.

Dahasõ, bu kararõn başka aõlardan da bŸyŸk sõkõntõlar doğurabileceğinin altõnõ izmek gerekmektedir. Zira 298 sayõlõ ŅSeimlerin Temel HŸkŸmleri ve Semen KŸtŸkleri Hakkõndaki KanunÓun 105. maddesinin 2. Fõkrasõnda; yalnõzca mŸhŸr şartõ değil; Tutanaklarda sandõk kurulu başkan ve Ÿyelerinin imzasõnõn bulunmasõ şartõ da getirilmekte ve bu imza şartõ da, aynõ mŸhŸr şartõ gibi, Ņaõka geersizlik yaptõrõmõna bağlanmadanÓ dŸzenlenmektedir. …yleyse, YSKÕnõn bu kararõ sonrasõnda, BUNDAN SONRA SADECE M†H†RS†Z TUTANAKLAR DEĞİL, İMZASIZ TUTANAKLAR DA GE‚ERLİ SAYILACAKTIR!!

Ayrõca, hukukun genel prensipleri bakõmõnda şunu da aõka vurgulamak gerekmektedir: Eğer bir Kanun, herhangi bir işlem iin Ņšzel bir şekil şartõÓ šngšrmŸşse, bu şartõn yokluğu otomatik olarak ve başkaca hibir dayanağa gerek olmaksõzõn, sšz konusu işlemin geersiz olmasõ sonucunu doğurur. Bu bağlamda, 298 sayõlõ KanunÕda Ņresm” mŸhŸr şartõÓnõn getirilmiş olmasõ; bu mŸhrŸn bulunmadõğõ Tutanaklarõn geerli kabul edilemeyeceğini tek başõna ifade etmeye yeter!

YSKÕnõn bu kararõyla Ankara BŸyŸkşehir Belediye Başkanlõğõ seimlerinde kullanõlan ve hukuka aykõrõ biimde ŅgeerliÓ sayõlan bu MŸhŸrsŸz Tutanaklarõn ierdiği oy sayõsõ 714.000Õdir. Bu durum da YSKÕnõn Ņince dengeleriÓ gšzeterek karar verdiğini gšzler šnŸne sermektedir.

 

 

AYNI ZARFA MUHTAR PUSULASI KOYULMASI HUSUSUNDAKİ TUTARSIZ UYGULAMALAR SE‚İMİN GE‚ERLİĞİNİ ETKİLEMİŞTİR

 YSKÕnõn ince hesaplarõ bununla da bitmemiştir. İptal dilekemizin 3. maddesinde dikkat ektiğimiz bir hukuka aykõrõlõğõ, YSK, 30 Mart seimlerine başka yerlerden yapõlan itirazlarda gšz šnŸne almõşken bizim itiraz gerekemizde sağõr ve dilsizi oynamõştõr. Şšyle ki, AnkaraÕda Ņmuhtar pusulalarõn diğer pusulalarla aynõ zarf ierisine konmasõnõn kanunen geersiz sayõlmasõ hususu yaklaşõk 125 bin oyun geersiz sayõlmasõna neden olmuştur. Oysa ki TŸrkiye genelinde bir o kadar geersiz sayõlmasõ gereken aynõ durumdaki oy, sandõk kurullarõnõn inisiyatifi ile geerli sayõlmõştõr. Sadece bizim sandõk mŸşahitlerimizce yapõlan tespitte AnkaraÕda BU ŞEKİLDEKİ GE‚ERSİZ OYLARIN GE‚ERLİ SAYILDIĞI SANDIK SAYISI 210ÕDUR.Bu tutarsõz uygulama gerek Ankara seimlerinde gerek TŸrkiye genelinde semenin iradesinin sandõğa doğru şekilde yansõmasõna engel olmuştur. Tam da bu noktada YSK olduka ilgin bir karar almõştõr. YSKÕnõn İstanbul KŸŸkekmeceÕden AYNI KONUDA gelen başvuruya ilişkin verdiği kararõn ayrõntõlarõna baktõğõmõzda sšzŸnŸ ettiğimiz bu iki uygulamadan kaynaklõ turarsõzlõk konusunda YSKÕda bir fikir ayrõlõğõ olduğu gšrŸlmektedir. Ayrõntõlara girmeden YSKÕnõn bu sšzŸnŸ ettiğim 1087 noÕlu kararõnõ kõsaca aõklamak gerekirse; KŸŸkekmeceÕde muhtar pusulalarõnõn diğer pusulalarla aynõ zarfa konulmasõ hususunda ile ve il seim kurullarõ farklõ kararlar almõş, konu YSKÕya gelmiştir. GšrŸleceği Ÿzere tartõşma konusu Ņaynõ zarf hikayesiÓ bizim dilekemizdeki itirazõmõz ile aynõdõr. Bakalõm YSK İstanbul KŸŸkekmeceÕye ilişkin ne karar vermiş, bizim dilekemize ilişkin ne karar vermiştir? YSK, 1087 noÕlu kararõ ile KŸŸkekmeceÕde muhtar pusulasõnõn aynõ zarfa konulmasõnõ OY ‚OKLUĞU ile geersizlik nedeni olarak kabul etmiştir. Ancak YSKÕnõn beş hakimi sšz konusu karara muhalif kalmõş ve yazdõklarõ karşõ oyda gereke olarak ok ilgin bir hususa dikkat ekmişlerdir:

ŅBelediye Başkanlõğõ ve diğer birleşik oy pusulalarõnõn bulunduğu mavi zarfõn ierisinden muhtarlõk oy pusulasõnõn da õkmasõ nedeniyle geersiz sayõlmasõ gerekirken geerli kabul edilen oy pusulalarõnõn ayrõ bir şekilde tasnif edilerek saklanõp saklanmadõğõ sorulmadan karar verilmesi hukuka aykõrõdõr

Sadece 24 saat sonra AYNI KONUDA AYNI GEREK‚ELERLE AYNI KURULUN šnŸne gelen bizim başvurumuzda ise sšz konusu beş hakim fikir değiştirmiş ve bizim başvurumuzdaki aynõ gerekeye dayalõ itirazõmõz ŅOY BİRLİĞİÓ ile reddedilmiştir. Bu ilgin fikir değişikliğinin nedenini anlamakta ok bŸyŸk gŸlŸk ekiyoruz. Ne değişti de 24 saatte bu beş hakim karar değiştirdi ve bizim kararõmõz oy birliği ile alõndõ?

 

GE‚ERSİZLİK NEDENİ BELİRTİLMEYEN GE‚ERSİZ OYLAR SE‚İMİN İPTALİ NEDENİDİR

 

 Dilekemizde belirttiğimiz bir başka husus da, (4. madde) Ņgeersizlik sebebiÓ belirtilmeden geersiz sayõlan ve seim sonularõna yansõmasõ engellenenen oylar hususudur. Bizim dilekemizdeki bu gereke ile BİREBİR AYNI olan hususta Ağrõ İl Seim Kurulu, Ağrõ Belediye Başkanlõğõ ve Belediye Meclis †yeliği iin yapõlan seimlerde kullanõlan oylarõn yeniden sayõlmasõna hŸkmedilirken; diğer gerekelere ek olarak, geersizlik nedeni belirtilmeden geersiz sayõlan oylarõn sayõsõnõn fazlalõğõna ve bunun seim sonularõna mŸessir olduğu gerekesine dayanmõştõr. Benzer şekilde, KarabŸk İle Seim Kurulu de, Beşbinevler semti 75. Yõl Mahallesinde yapõlan muhtarlõk seimlerini iptal ederken, sandõk kurulu tarafõndan iptal edilen oylarõn hangi gerekeyle geersiz sayõldõğõnõn ispatlanamadõğõ gerekesine dayanmõştõr.

Oysaki AnkaraÕda bizim aynõ gereke ile yaptõğõmõz başvuru nedense gšrmezden gelinmiş ve YAKLAŞIK 36 BİN ADET GE‚ERSİZLİK NEDENİ BELİRTİLMEMİŞ OY GE‚ERSİZ SAYILMASI GEREKİRKEN GE‚ERLİ SAYILMIŞTIR. Ancak bu husus da YSK tarafõndan dikkate alõnmamõştõr.